Fundacja Dbam o Zdrowie: Jak otrzymać pomoc?


Aktualności:

Laureaci Konkursu Grantowego 2014

Do tegorocznej, trzeciej już edycji konkursu przystąpiło 96 fundacji i stowarzyszeń, a wnioskowana kwota grantów aż dwukrotnie przekraczała pulę środków przeznaczonych na ten rok. Komisja konkursowa, która obradowała pod koniec lutego zdecydowała o wsparciu 71 projektów.

Granty na leki po raz trzeci!

Mamy przyjemność ogłosić Konkurs Grantowy na rok 2014. Pula środków ponownie wynosi aż 1 milion złotych.
Projekt RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!, skierowany jest do organizacji pozarządowych, czyli fundacji i stowarzyszeń oraz innych instytucji działających w sektorze ochrony zdrowia lub opieki społecznej.  Nabór wniosków potrwa do 14 lutego 2014.

14 Biuletryn Fundacji Dbam o Zdrowie

Już jest! Listopadowy biuletyn Fundacji Dbam o Zdrowie, a w nim między innymi przygotowania do Mikołajek i Kolacji Charytatywnej oraz przyznanie kolejnej transzy pomocy dla Domów Samotnej Matki. Zapraszamy do lektury!

Zobacz 14 Biuletyn Fundacji Dbam o Zdrowie

Jesteś tutaj:   Strona GłównaPomocJak otrzymać pomoc?

Regulamin pomocy

Przeczytaj REGULAMIN POMOCY OSOBOM INDYWIDUALNYM

REGULAMIN
przyznawania pomocy osobom indywidualnym


1.    Osobami uprawnionymi (zwanymi dalej „Wnioskodawcami”) do ubiegania się o udzielenie pomocy bezpośredniej (zwanej dalej „pomocą”) są osoby:
     a.    znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej, albo
     b.    przewlekle chore lub wymagające długoterminowego leczenia, co wiąże się z koniecznością ponoszenia znacznych nakładów finansowych.
2.    Podstawą przyznania pomocy Wnioskodawcy jest dostarczenie wypełnionego i podpisanego wniosku.
3.    Kryteriami przyznawania pomocy są:
     a.    sytuacja materialna: miesięczny dochód brutto do 1.600 zł w gospodarstwie domowym,
     b.    sytuacja życiowa: konieczność stałego przyjmowania leków.
4.    Osoba ubiegająca się o pomoc, jej pełnomocnik lub przedstawiciel ustawowy wypełnia formularz wniosku i składa go w biurze Fundacji lub przesyła go do biura Fundacji pocztą.
5.    Do wniosku należy załączyć:
     a.    dokumenty potwierdzające wysokość dochodów osoby ubiegającej się o pomoc oraz osób, z którymi prowadzi ona gospodarstwo domowe (kopie dokumentów) np. ostatni odcinek emerytury lub renty, zaświadczenie od pracodawcy, zaświadczenie z OPS itp., z zastrzeżeniem, że data wystawienia dokumentów nie może być wcześniejsza niż 2 (dwa) miesiące przed dniem złożenia wniosku,
     b.    dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową i konieczność leczenia (kopie dokumentów) np. karty leczenia szpitalnego, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (z zastrzeżeniem, że dokument musi pozostawać ważny w dniu złożenia wniosku), zaświadczenia o leczeniu od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (z zastrzeżeniem, że dokument został wystawiony nie wcześniej niż 2 (dwa) miesiące przed dniem złożenia wniosku) itp.,
     c.    opis aktualnej sytuacji życiowej i zdrowotnej
Wniosek niekompletny (brak wymaganych dokumentów, brak podpisów), wypełniony błędnie lub niezgodny z niniejszym Regulaminem, może znacznie wydłużyć proces przyznawania świadczenia lub skutkować odmową przyznania pomocy.
Fundacja zastrzega sobie prawo do przyjęcia wniosku mimo niekompletności dokumentów w uzasadnionych przypadkach.
6.    Wyłącznie kompletne dokumenty wymienione w pkt. 2 - 5 Regulaminu, stanowią podstawę do podjęcia przez Rade Fundacji decyzji o przyznaniu pomocy lub o odmowie przyznania pomocy osobie ubiegającej się o pomoc. 
7.    Rada Fundacji zbiera się w ostatnim tygodniu każdego miesiąca w celu rozpatrzenia wpływających do Fundacji wniosków i podejmuje decyzję o przyznaniu pomocy
lub o odmowie przyznania pomocy w oparciu o dokonaną przez Fundację ocenę sytuacji materialnej i życiowej Wnioskodawcy oraz możliwości finansowe Fundacji.
8.    Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, Fundacja przesyła Beneficjentowi pisemne powiadomienie o przyznaniu pomocy.
9.    Pomoc udzielana jest w postaci kart „Podaruj Zdrowie” uprawniających do bezgotówkowego odbioru leków o określonej wartości, które mogą być zrealizowane w aptekach honorujących karty ePRUF. Karty „Podaruj Zdrowie” przesyłane są na adres wskazany we wniosku o pomoc, listem poleconym z potwierdzeniem odbioru przesyłki.
10.    Karty „Podaruj Zdrowie”, które otrzymuje Beneficjent są:
     a. aktywne, gdy wartość kart „Podaruj Zdrowie” nie przekracza 300 zł, a potwierdzeniem ich otrzymania przez Beneficjenta jest podpisane w obecności pracownika Poczty Polskiej potwierdzenie odbioru przesyłki.
albo
     b. nieaktywne, gdy wartość kart „Podaruj Zdrowie” przekracza 300 zł. W takiej sytuacji do kart „Podaruj Zdrowie” załączony jest protokół odbioru, który po podpisaniu należy niezwłocznie odesłać do Fundacji. Po wpłynięciu do Fundacji podpisanego przez Beneficjenta lub osobę upoważnioną protokołu odbioru kart „Podaruj Zdrowie”, uprawniony pracownik Fundacji aktywuje te karty.
11.    Wraz z kartami Beneficjent otrzyma listę aptek honorujących karty ePRUF z zamieszkanego przez siebie województwa. Lista aptek wysłana zostanie jednorazowo, wraz z pierwszą przyznaną pomocą. Pełny wykaz aptek dostępny jest także na stronie www.fundacja.doz.pl.
12.    Karta „Podaruj Zdrowie” przeznaczona jest do bezgotówkowego odbioru leków i materiałów medycznych dostępnych w aptece.
13.    Kwoty przyznawanej pomocy jednorazowej mogą wynosić do 500 zł w zależności od oceny sytuacji materialnej i życiowej wnioskodawcy.
14.    W szczególnych przypadkach Rada Fundacji może przyznać kwotę wyższą.
15.    Beneficjent może ubiegać się o ponowną pomoc po upływie 4 miesięcy od dnia przyznania poprzedniej pomocy, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu. W celu uzyskania ponownej pomocy należy przesłać pisemny wniosek o jej przyznanie z dokumentacją wymienioną w pkt. 5 niniejszego regulaminu.
16.    Osobie, która naruszyła postanowienia Regulaminu, może nie zostać przyznana pomoc.
17.    Regulamin został wprowadzony uchwałą Zarządu Fundacji z dnia 04.03.2013 r.


Fundacja "Dbam o zdrowie" 03-042 Warszawa, ul. Marywilska 42b tel +48 (42) 61 33 512 fax +48 (42) 61 33 433 e-mail: fundacja@doz.pl

Ustaw jako stronę startową | Dodaj do ulubionych stron